پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

      به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

      ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب


           5.7.2.0
           گروه دورانV5.7.2.0