پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

            به استناد ماده ٨٤ قانون شهرداري و در اجراي وظايف قانوني منبعث از قانون شهرداري خصوصًا مواد ٥٥ و

            ٩٢ قانون مذكور و بند ١٥ ماده ٧١ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ان تخاب


                      5.7.2.0
                      گروه دورانV5.7.2.0