يکشنبه, 4 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۱:۵۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 
آگهی مناقصه كلیه امور مربوط به خدمات شهر و فضای سبز
«آگهی  تجدید مناقصه  کتبی - چاپ اول   »

 

شهرداری رودسر در نظر دارد برابر بند یک مصوبه شماره 97  مورخ 12/6/1398 شورای اسلامی شهر رودسر کلیه امور مربوط به 1- خدمات شهری ( نظافت و پاکسازی منظر شهری و برداشت زباله شهری  ) با مبلغ برآورد اولیه 198/158/067/51  ریال  2- فضای سبز ( حفظ و نگهداری و ایجاد گسترش فضای سبز ) با مبلغ برآورد اولیه 558/176/733/8  ریال 3- خدمات عمومی ( رانندگی پایه یک – کارهای عمرانی و خدماتی – آتش نشانی و سایر امور اجرائی و ... ) با مبلغ برآورد اولیه 917/923/665/28  ریال که جمعاً 673/258/466/88   ریال به صورت حجمی برای مدت یک سال از طریق مناقصه کتبی با شرایط ذیل واگذار نماید .

                                                        «  شرایط شرکت در مناقصه  »

1-شرکت کنندگان در مناقصه می بایست مبلغ 000/000/424/4  ریال سپرده بابت شرکت در مناقصه که می تواند به صورت نقدی به حساب 1178813890  نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر واریز یا با  دریافت ضماننامه بانکی به نفع شهرداری رودسر باشد را در پاکت الف ضمیمه گردد.

2-محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مناقصه با واریز مبلغ 000/200 ریال تا پایان وقت اداری مورخ 15/11/98  از شهرداری خریداری ودر پاکات لاک و مهر شده که خود دارای سه پاکت: الف) فیش سپرده بانکی، پاکت ب ) گواهی تائید اداره کار و اسناد مناقصه ،پاکت ج ) حاوی رقم پیشنهادی می باشد قرار گیرند تحویل  گردد.

3-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

4-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

5-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6- شرکت کنندگان پیشنهادات خود را می بایست از تاریخ انتشار این آگهی تا تا پایان وقت اداری مورخ 15/11/98 تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر نموده و در تاریخ 16/11/98 راس ساعت 11:00پیشنهادات واصله با حضور اعضای کمیسیون معاملات در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد، حضور پیشنهاد دهند گان در جلسه بازگشایی آزاد است .

7- کلیه هزینه های چاپ آگهی و غیره ... برعهده برنده مناقصه می باشد.

8- شرکت کنندگان جهت هرگونه اطلاعات بیشتر می توانند با شماره های 2090-01342622029 امور قراردادها و پیمانهای شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند./ح41

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0