يکشنبه, 4 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۱:۵۳:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ 
آگهی مزایده كیوسك های سطح شهر

 

آگهی مزایده کتبی نوبت اول  (چاپ اول )

شهرداری رودسر در نظر دارد  به استناد  بند 3 مصوبه  شماره 107  مورخ 12/9/1398  شورای اسلامی شـهـر رودسر وبنـد 2 صورتجلسـه مـورخ 16/5/1398 شـورای ترافیک شهرستان رودسر  11 نقطه از سطح شـهـر رودسـر هـر کدام به ابعاد 50/2 × 50/2 متر مربع را صرفاً جهت نصب کیوسک های اطلاع رسانی خانه مسافر به دارندگان پروانه بهره برداری مسافر کاشانه یا خانه مسافر از سازمان گردشگری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یکسال با مشخصات ذیل واگذار نماید .  

ردیف

آدرس

پایه کارشناسی ماهیانه (ریال )

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

کمربندی ضلع غربی میدان امام رضا (ع) به سمت رامسر

000/200/5

000/240/6

2

ورودی خیابان شهدا – روبروی موتور فروشی رضایی

000/700/4

000/640/5

3

میدان معلم –جنب شیرینی فروشی تبریز

000/000/5

000/000/6

4

شهرک شهید انصاری – جنب باشگاه شهید جنیدی

000/800/4

000/760/5

5

کمربندی رودسر – جنب سنگ فروشی شهیدی

000/800/4

000/760/5

6

خیابان شهدا – ضلع شمالی – میدان سفیر امید

000/000/5

000/000/6

7

انتهای خیابان شهدا – نرسیده به هتل سیروس

000/000/5

000/000/6

8

ورودی  شهر  رودسر – جنب ایستگاه CNG

000/200/5

000/240/6

9

خیابان شهدا – نوار ساحلی – بعد از اردوگاه شهید باهنر

000/500/4

000/400/5

10

میدان امام رضا (ع) جنب مجتمع تجاری هوسم

000/000/5

000/000/6

11

خیابان شهدا – جنب اداره اوقاف

000/800/4

000/760/5

 

 

                                                                                             (( شرایط شرکت در مزایده  ))

 

1- شرکت کنندگان در مزایده  می بایست  جهت  شرکت در هر کدام از ردیفهای مزایده مبلغ سپرده مربوط به همان ردیف را  بصورت نقدی  به حساب 1178813890  نزد بانک ملت شعبه مرکزی رودسر به نام شهرداری رودسر واریز یا بصورت ضمانتنامه بانکی به نفع   شهرداری رودسر میباشد را در پاکت ( الف ) قرار دهند .  

2-  پایه کارشناسی در هر یک از ردیفهای مزایده مشخص شده که برنده مزایده می بایست کل مبلغ اجاره یکساله خود را نقداً بصورت یکجا قبل از انعقاد قرارداد به حساب شهرداری رودسر واریز نماید.

3-  محل تحویل اسناد مزایده  دبیرخانه شهرداری رودسر می باشد که باید اسناد مزایده با واریز مبلغ 000/200 ریال تا تاریخ 15/11/98    از شـهرداری خـریـداری و در پاکت لاک و مهر شده که خود دارای سه پاکت    ( الف ): فیش سپـرده بـانکی یا ضمانتنامه     (ب): اسناد مزایده

( ج):  حاوی رقم پیشنهادی  می باشد قرار گیرد و تحویل دبیرخانه شهرداری گردد .  .

4- به پیشنهادات ناقص و مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین شرکت کنندگان باید از متن کامل مفاد قرارداد آینده که در اسناد مزایده موجود میباشد مطلع بوده و مفاد آن را بررسی و مطالعه و پس از امضاء  و اثر انگشت در پاکت (ب ) قرار دهند .

5-  کلیـه هزینـه های کارشناسی – پـروانه کسب -  چاپ آگهی و غیره  بر عهده برنده مزایده  می باشد .

6-  کلیه  پیشنهادات میبایست از تاریخ انتشار این آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 15/11/1398 تحویل دبیرخانه شهرداری رودسر گردیده  و رسید دریافت نمایند  پیشنهادات واصله در ساعت 11:00  مورخ 16/11/1398  با حضور اعضاء  کمیسیون معاملات در محل شهرداری رودسر باز و قرائت خواهد شد  حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی آزاد است .  

7-  شهرداری رودسر در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادات مختار است .

8-  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد .

9- چنانچه هر یک از  برندگان ردیف اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .

10-چنانچه شرکت کننده ای با یک مجوز در چند ردیف از آگهی مزایده شرکت نماید و برنده شود حق استفاده یک مورد را با حق انتخاب وی بصورت کتبی خواهد داشت در صورت امتناع برنده مزایده از انتخاب یک مورد شهرداری رأساً نسبت به تعیین یک مورد اقدام نموده مضافاً در هر صورت سپرده های موارد بعدی به نفع شهراری ضبط خواهد شد .

11-شـرکت کنندگان می بایست دارای پروانه بهره برداری مسافر کاشانه یا خانه مسافر از سازمان گردشگری بوده و در صورت انقضای اعتبار آن برنده مزایده موظف است ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ از سوی شهرداری نسبت به تمدید آن اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و به ترتیب به نفرات دوم و سوم ابلاغ میگردد .

12-برای کسب هـر گـونـه اطلاعات بیشـتـر مـی تـوانید  بـا شـماره های تلفن   2029-01342622090 واحد قراردادها و پیمانهای شهرداری رودسر تماس حاصل نمایند . /ح41 

امتیاز :  ۴.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0